Radon ja rakentaminen

pic

RADON JA RAKENTAMINEN

Jarmo Kanerva 2023-06-21

TAUSTAA:
Lait ja asetukset:

Finlex 1044/2018 [lähteenä]
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään säteilylain (859/2018) nojalla:

6 luku
Luonnonsäteily

19 §

Työpaikan radonpitoisuuden viitearvo ja työperäistä altistusta koskeva viitearvo radonille

Työpaikan radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä työtilassa, jossa työaika on suurempi tai yhtä suuri kuin 600 tuntia vuodessa. Radonpitoisuus lasketaan työnaikaisen radonpitoisuuden vuosikeskiarvona.

Työperäistä altistusta koskeva viitearvo radonille on 500 000 becquereltuntia kuutiometrissä vuodessa. Altistus lasketaan kaikissa työtiloissa vuoden aikana kertyneiden altistusten summana.

Työperäistä altistusta koskevaa viitearvoa radonille ei sovelleta, jos työntekijä työskentelee ainoastaan työtilassa, jossa radonpitoisuus on työpaikan sisäilman radonpitoisuuden viitearvoa pienempi.

20 §

Asunnon ja muun oleskelutilan radonpitoisuuden viitearvot ja mittaaminen

Asunnon ja muun oleskelutilan sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 300 becquereliä kuutiometrissä.

Asunnon radonpitoisuus määritetään radonpitoisuuden vuosikeskiarvona, joka mitataan tai mittauksen perusteella arvioidaan vuoden pituiselta yhtäjaksoiselta ajalta. Muun oleskelutilan radonpitoisuus lasketaan tilan käytön aikaisena radonpitoisuuden vuosikeskiarvona.

Radonpitoisuuden mittauksen on oltava yhtäjaksoinen ja kestettävä vähintään kaksi kuukautta. Mittaus on tehtävä syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana. Lisäksi muussa oleskelutilassa voidaan tehdä täydentäviä mittauksia tilan käytön aikaisen radonpitoisuuden tarkempaa selvittämistä varten.

21 §

Uuden rakennuksen radonpitoisuuden viitearvo

Uuden rakennuksen suunnittelua ja toteutusta koskeva sisäilman radonpitoisuuden viitearvo on 200 becquereliä kuutiometrissä.

Asunnon ja muun oleskelutilan osalta radonpitoisuuden vuosikeskiarvoa ja työpaikan osalta työnaikaisen radonpitoisuuden vuosikeskiarvoa verrataan 1 momentissa tarkoitettuun viitearvoon.

Lain viite: Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom

Kommentti: * Pykälissä 19 ja 20 työpaikka, asunto ja oleskelutila rinnastetaan samoilla raja-arvoilla 300 bq/m3.
Samoin rinnastetaan ne Ympäristöministeriön Rakennusmääräyksissä oleskelusta, mm. melusta ja radonista. Rakennuksissa on asuntoja ja liiketiloja.
19 pykälän 1000 Bq radioaktiivisuudella tilassa saa olla enintään 500 tuntia vuodessa, jos ei olisi muualla Etelä-Suomessa saamassa lisää altistusta.

STUK [stuk.fi]

Rakennuslupa on myönnetty 31.10.1992 tai aikaisemmin:
-Aikavälillä 1.9.-31.5. suoritetun 2 kk mittaisen integroivan* radonpitoisuuden ollessa yli 360 Bq/m3 vuosikeskiarvon katsotaan ylittävän 300 Bq/m3 vuosikeskiarvona.
Myöhemmin rakennettu:
-260 Bq/m3 katsotaan vastaavasti yli 200 Bq/m3.
-Radonpitoisuuden vuosikeskiarvo lasketaan radonmittauskaudella (1.9.–31.5.) saadusta tuloksesta kertomalla mittaustulos luvulla 0,9.

Raja-arvo liittyy Finlex 1044/2018:iin edellä.

* Integroiva mittaus on mm. stuk hyväksytty radon-purkki tai useita ohjeen mukaan, joissa vähintään 2 kk näyteaika.
Asuntojen radonpitoisuuksia koskeviin kysymyksiin vastaa kunnan terveydensuojelu, joka on ko. asioissa vastuullinen viranomainen.
 

VALVIRA [valvira.fi]
Radon kulkeutuu hengitysilman mukana keuhkoihin. Keuhkojen saama säteilyannos lisää keuhkosyövän syntymahdollisuutta. Tupakoitsijoilla radonista aiheutuva riski on suurempi kuin tupakoimattomilla.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen olisi kehotettava asuntojen ja muiden oleskelutilojen haltijoita ja omistajia ryhtymään toimenpiteisiin sisäilman radonpitoisuuden pienentämiseksi silloin, kun radonin vuosikeskiarvo ylittää arvon 300 Bq/m3. Toimenpiteitä sisäilman radonpitoisuuden vähentämiseksi on esitetty ympäristöministeriön ja Säteilyturvakeskuksen julkaisemissa oppaissa.

FYSIIKKA, LÄHTEET
* Mikään säteilymäärän lisäys ei ole turvallinen, koska radon kulkeutuu ilman mukana ihmisen sisään, keuhkoihin. Radonissa etäisyys on lähes nolla säteilylähteestä, mikä tehostaa vaikutusta. Kyse on alfa-säteilijästä, joka on voimakkaasti ionisoivaa ja vaikuttaa soluihin 20-kertaa gammasäteilyn verran (RBE). Se aiheuttaa mm. solumuutoksia mm. syöpäsoluja.
[wiki radon, alfa-säteily] [fysiikan peruskurssi säteilystä]

*Radon on luokiteltu karsinogeeniseksi aineeksi. Polonium toksiseksi.
*Yleisin radon-222 kaasu muuttuu alfa-säteilyksi ja myrkylliseksi ja säteileväksi poloniumiksi (Po-218) ja lopulta lyijyksi-206. Polonium voi kulkea elimistössä ja on tappava 11 ng/kg annoksella hengitettynä. [wiki]
Radon-ilma tappaa arviolta 300 ihmistä vuodessa Suomessa keuhkosyöpään [stuk.fi].

Espoossa on korkeat radon-pitoisuudet. Altistus tulee kallioperästä, halkeamista, kaivoista sekä rikotusta kiviaineksesta, jossa on Suomessa uraania. Suomen graniittisen kallio- ja maaperän uraanipitoisuus on keskimäärin suurempi kuin koko maailmassa. [stuk.fi]

Tilassa työskentelyn oireet riippuvat annoksesta ja ajasta:
Solumuutokset mm. alfa-säteily: perimän muutos, vauriot soluissa ja elimissä, syöpä. [wiki]
Hoitona ensitoimi on säteilyaltistuksen lopettaminen.

Kommentti1: Stukesin tiedoissa ei mainita esiintymisenä kuin keuhkosyöpä.
Sen lisäksi fysiikassa ja lääketieteessä on muita alfa-säteilyn ilmenemisoireita. Polonium voi kulkea elimistössä ja sen puoliintumisaika on 30-50 päivää, eli sillä on aikaa kulkea elimistössä, jos pääsee sisään keuhkojen pinnalta. Hengitettynä se on toksinen ks. yllä. Keuhkoissa rakkuloissa on yksinkertainen levyepiteeli-pinta ja seinämän paksuus on 0,1 um. Rakkuloissa on tiheä verisuonisto, josta tapahtuu kaasujen vaihto . https://fi.wikipedia.org/wiki/Keuhkorakkula

(Kommentti2: Suomessa on paljon kilpirauhasongelmia. Alan eräiden lääkäreiden mielestä Suomessa annetaan liikaa kilpirauhashormonia verrattuna muiden maiden potilaisiin. Ja maailmanennätystasoa kahvinjuontia piristeenä. Ja on ollut paljon vanhoja ja matalia taloja. Ja on paljon radonia. Lisäksi on saatu huippulaskeumat ydinkokeista. Tämä selittyy joko huonolla perimällä, radonilla, d-vitamiinipuutoksella, ravinnolla, hämäryydellä tai ettei muiden tuloksia voi käyttää tai kaikilla näillä. Kannattaisi tutkia, kun suomalaiset ovat näissä asioissa maailman johtavia kerrankin.)

..
.

Jaa linkki / share link
Scroll to Top